كـٍْـــــــمٍْ 😬ھٍْــــــْوٍْمــــؤٍْلـــــمٍْ 😡اٍٍــــنْْ تٍْـقٍْـضـٍْي وٍْقتٍٍْْْــــٍْــكْْ بٍٍـــْـآٍْلتـــٍفكيـــٍْر😇 ٍْفــــٍْـــي ٍْشــــــــخـــص👿 ـــلا تـْـعــلــم هــل هــو يـفـتـقـدـك🤗 أــــم لٍْْـــا !